Haber Arşivi

ODA AİDAT BORÇLARI 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR.

  • 12.07.2021
  • bozuyuktso

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 03.06.2021 tarihinde kabul edilmiştir. Kanunun 10. Maddesinin 4.fıkrası uyarınca, üyelerin odalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Kanun içeriğindeki açıklamalar aşağıdaki gibidir:

  1. Kapsamı:04.2021 tarihine kadar ödenmemiş aidat borç asıllarıdır.
  2. Son Başvuru Tarihi:Kanunun yayım tarihini izleyen 3.ayın sonuna kadar 30 Eylül 2021 'dir.  Odaya başvurulması şarttır.
  3. Gecikme Zamları:Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Kanunun yayım tarihinden önce borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmesi halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilir.Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde söz konusu faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
  4. Ödeme Şekli:Borçlar tek seferde veya azami altı eşit taksitte ödenebilir.
  5. Ödeme Tarihleri: Kanunun yayım tarihini izleyen 4.ayın sonu 31 Ekim 2021 tarihine kadar birinci taksit ve peşin ödemeler yapılacaktır.
  6. Dava Durumu:Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olmaları, açılmış davalarından vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
  7. İcra Takibi:Üyelerimizin yapılandırmaya başvurmaları halinde bu kanunun yayım tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için icra takipleri sonlandırılacaktır Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
Üyelerimize Duyurulur.
dilekçe (14.4 KB)
ODA AİDAT BORÇLARI 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR.