Haber Arşivi


05

Odamıza 4857 sayılı iş Kanunu'na göre aşağıda belirtilen niteliklere sahip , Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere personel alınacaktır. Müracaatların, 12/05/2017 günü mesai bitimine kadar odamıza yapılması gerekmektedir.

 

            ARANAN NİTELİKLER:

            a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

            b)Otuzbeş yaşını aşmamış olmak.

            c)Askerlikle ilişiği bulunmamak (Erkek adaylar için).

            ç) Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak

            d)Kamu haklarından mahrum olmamak,

            e)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

            f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak.

            g) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak.

            h) Kısıtlanmış olmamak.

            ı) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

            i) Başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavında ilgili puan türünde Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak.

            j)Veri tabanı ve Network sistemlerine hakim olmak,

            k)Çok İyi derecede İngilizce bilmek,

            l )İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,

            m)Takım çalışmasına yatkın olmak, İş Temposuna ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilmek.

 

Okunma Sayısı: 2410
resim