Haber Arşivi


19

İ  L  A  N

İş Bu İlan Metni İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Odamız Başkanlığına 15/09/2017 tarih ve C.05.0.SKB-4-11-02- 140-99/199 sayı ile iletilen yazıda verilen seçim takvimi esas alınarak hazırlanmıştır. Üyelerimize Önemle Duyurulur.

 

BOZÜYÜK TICARET VE SANAYI ODASI

 ORGAN SEÇIMLERI

 

--------------------------------------------------------------------------------

Seçmen Listelerinin Askıya Çıkarılması

YER:

Oda Binası ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı

TARİH:

19 Eylül 2017 Saat:08:00 (Askıya çıkarma)

21 Eylül 2017 Saat:17:00 (Askıdan İndirme)

--------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------

a) Meslek Komitesi Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi

b) Meclis Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi

     (Her İki Seçim Tek Oy Pusulası İle)

 

YER:

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası

TARİH:

05 Ekim 2017 Perşembe (Yargı Gözetiminde) (Saat:10:00-17:00)

--------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------

a) Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve OdaYönetim Kurulu Asil ve                  

     Yedek Üyeleri Seçimi

b) Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri seçimi

c) Birlik Genel Kurul Asil ve Yedek Üyeleri seçimi

 

YER:

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası

TARİH:

12 Ekim 2017 Pazar: (Yargı Gözetiminde)(Saat:10:00’da başlar)

-------------------------------------------------------------------------------

 

*** Organ Seçimleri Hakkında Detay Bilgi İçin Başvuru Yerleri

-       İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı

-       Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği

 

 

BOZÜYÜK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK KOMİTELERİ MECLİS SEÇİMLERİ, YÖNETİM KURULU, DİSİPLİN KURULU VE BİRLİK GENEL KURULU DELEGESİ SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ İLANDIR.

 

5174 sayılı  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 81-82-83-84. maddeleri gereğince Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri, Meclis Seçimleri, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurulu Delegesi seçimlerini yapmakla görevli olan Bozüyük İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı şu hususların ilgililerce bilinmesi ve Kamu oyuna duyurulmasını lüzumlu görmektedir.

 

1- SEÇİM TAKVİMİ

 

1- Seçme ve Seçilme hakkını kazanmış seçmenleri içeren seçmen listeleri incelemesi yapılarak onaylandığı, bu listelerin 19.09.2017 (08:00 Askı)  – 21.09.2017 (Saat:17:00 İndirme) tarihleri arasında 3 tam iş günü Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nda askıya çıkarılacağı.

 

2- Üye seçmenlerin askı süreci içerisinde listelere karşı İlçe seçim Kurulu Başkanlığı’na itiraz edebilecekleri,

 

3- Seçimler için yeterli sayıda sandık kurulunun İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kamu görevlilerinden oluşturulacağı,

 

4- 1 Ekim 2017 (Saat17:00 itibariyle) kesinleşen listelerin 02-03-04 Ekim 2017 tarihlerinde Oda tarafından ilanı. (3 tam iş günü)

 

5- Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyesi Seçimlerinin 05 Ekim 2017 Perşembe günü saat 10:00’dan saat 17:00’a kadar Ticaret ve Sanayi Odası Binasında yapılacağı,

 

6- Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi geçici sonuçlarının 06.10.2017 günü ilan edilmesi, itirazların kesin olarak karara bağlanarak kesin sonuçların 10.10.2017 günü ilan edilmesi.

 

7- Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimlerinin kesinleşmesinden sonra 12.10.2017 günü saat 10.00 da başlayacak olan seçimlerde sırası ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri  ile Birlik Genel Kurulu Delege seçimlerinin yapılacağı.

 

      8- Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Disiplin kurulu ve Birlik Genel Kurulu Delege Seçimlerine katılacak seçmen üyelere Meclis seçiminden sonra duyuru Ticaret ve Sanayi Odasınca yapılacaktır.

 

9- Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, , Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurulu Delege Seçimleri sonuçları 13.10 2017 günü ilan edilecek, itiraz varsa karara bağlanacak.

 

 

2- TEMEL KURALLAR

 

                    1- Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif kurallarına göre yapılır.

        

           2- 25.08.2017 tarihli Resmi Gazetede 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 83 üncü maddesinin birince fıkrasında yer alan “Oda ve borsaya kayıtlı” ibaresi

 Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı” şeklinde değiştirilmiştir.Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete yayım tarihi olan 25/08/2017 günü itibarıyla yürürlüğe girmiştir.Yapılan bu değişiklik 2017 yılı Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek olan seçimlerde geçerli olacak seçmen listelerinin oluşturulması bakımından dikkate alınması ve 694 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde düzenlenmiş olan seçme yeterlilikleri arasında “seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak” koşulunun da aranması ve seçmen listelerinin buna göre oluşturulması gerekmektedir.

 

                  3- Kesinleşmiş listelerde adları bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilikleri temsile yetkili olan ve Ticaret Sicili Müdürlüğünce Tasdik edilmiş tüzel kişi temsilci belgesini en çok 90 gün önce almış olanlar oy kullanabilirler. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir.

 

                4- Oy pusulalarının hazırlanmasında her hangi bir sınırlama getirilmemiş ancak, oy kullanma sırasında İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Kurulu Mührü bulunmayan oy pusulaları ve zarfların geçersiz sayılacağı,

 

                5- Oy verme için listede isminin kayıtlı olmasından başka Odaca verilmiş tüzel kişiliğe ait belge ile birlikte Resmi Kurumlarca verilmiş nüfus cüzdanı, ehliyet gibi seçmenin kimlik bilgilerini açıklayan belgelerin ibrazı,

6- Oy kullanma esnasında zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır bu kişiye oy kullandırılmaz, durum tutanakla tespit olunur.

 

 

 

3- SEÇİM GÜNÜ

 

1- Seçim yeri olarak Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının belirlendiği

 

2- O gün için bina sandık alanı olarak kabul edildiğinden bina içinde gruplaşmaya yol

açacak , oy verme düzenini bozacak her hangi bir faaliyette bulunulmasının sakıncalı olduğunun bilinmesine ,

                3- Seçim Kanunu uyarınca seçim günü sandık alanına kesici, delici, ateşli silahlarla girmek, yazılı pankart, afiş açma, siyasi amaçlı veya yönlendirici gösteri yapmak, seçim işlemlerini aksatacak davranışta bulunmak yasaktır.

                              

İlgililere, seçmenlere ve Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

 

Okunma Sayısı: 2885
resim