Haber Arşivi


20

İ  L  A  N

İş Bu İlan Metni İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Odamız Başkanlığına 16/03/2018 tarih ve 85739 sayı ile iletilen yazıda verilen seçim takvimi esas alınarak hazırlanmıştır. Üyelerimize Önemle Duyurulur.

 

BOZÜYÜK TICARET VE SANAYI ODASI

 ORGAN SEÇIMLERI

 

--------------------------------------------------------------------------------

Seçmen Listelerinin Askıya Çıkarılması

YER:

Oda Binası ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı

TARİH:

20 Mart 2018 Saat:08:00 (Askıya çıkarma)

22 Mart 2018 Saat:17:00 (Askıdan İndirme)

--------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------

a) Meslek Komitesi Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi

b) Meclis Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi

     (Her İki Seçim Tek Oy Pusulası İle)

 

YER:

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası

TARİH:

05 Nisan 2018 Perşembe (Yargı Gözetiminde) (Saat:10:00-17:00)

--------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------

a) Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve OdaYönetim Kurulu Asil ve                 

     Yedek Üyeleri Seçimi

b) Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri seçimi

c) Birlik Genel Kurul Asil ve Yedek Üyeleri seçimi

 

YER:

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası

TARİH:

12 Nisan 2018 Perşembe (Yargı Gözetiminde)(Saat:13:00’de başlar)

-------------------------------------------------------------------------------

 

*** Organ Seçimleri Hakkında Detay Bilgi İçin Başvuru Yerleri

-       İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı

-       Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği

 

 

BOZÜYÜK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK KOMİTELERİ MECLİS SEÇİMLERİ, YÖNETİM KURULU, DİSİPLİN KURULU VE BİRLİK GENEL KURULU DELEGESİ SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ İLANDIR.

 

5174 sayılı  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 81-82-83-84. maddeleri gereğince Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri, Meclis Seçimleri, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurulu Delegesi seçimlerini yapmakla görevli olan Bozüyük İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı şu hususların ilgililerce bilinmesi ve Kamu oyuna duyurulmasını lüzumlu görmektedir.

 

1- SEÇİM TAKVİMİ

 

1- Seçme veya Seçilme, yalnız seçme hakkını kazanmış seçmenleri içeren seçmen listeleri incelemesi yapılarak onaylandığı, bu listelerin 20.03.2018 (08:00 Askı)  – 22.03.2018 (Saat:17:00 İndirme) tarihleri arasında 3 tam iş günü Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nda askıya çıkarılacağı.

 

2- Üye seçmenlerin askı süreci içerisinde listelere karşı İlçe seçim Kurulu Başkanlığı’na itiraz edebilecekleri,

 

3- Seçimler için yeterli sayıda sandık kurulunun İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kamu görevlilerinden oluşturulacağı,

 

4- 1 Nisan 2018 (Saat17:00 itibariyle) kesinleşen listelerin 02-03-04 Nisan 2018 tarihlerinde Oda tarafından ilanı. (3 tam iş günü)

 

5- Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyesi Seçimlerinin 05.Nisan2018 Perşembe günü saat 10:00’dan saat 17:00’a kadar Ticaret ve Sanayi Odası Binasında yapılacağı,

 

6- Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi geçici sonuçlarının 06.Nisan.2018 günü ilan edilmesi, itirazların kesin olarak karara bağlanarak kesin sonuçların 10.Nisan.2018 günü ilan edilmesi.

 

7- Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimlerinin kesinleşmesinden sonra 12.Nisan.2018 günü saat 13.00 de başlayacak olan seçimlerde sırası ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu asil ve yedek Üyeleri  ile Birlik Genel Kurulu Delege seçimlerinin yapılacağı.

 

8- Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Disiplin kurulu ve Birlik Genel Kurulu Delege Seçimlerine katılacak seçmen üyelere Meclis seçiminden sonra duyuru Ticaret ve Sanayi Odasınca yapılacaktır.

 

9- Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, , Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurulu Delege Seçimleri sonuçları 13.Nisan.2018 günü ilan edilecek, itiraz varsa karara bağlanacak.

 

 


 

2- TEMEL KURALLAR

 

           

            Türkiye Odalar ve Borsalar birliğinden alınma 05.03.2018 tarih 3752 sayılı ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınma 01.03.2018 tarihli ve 38548646434.99E 00032449677 Sayılı yazıda

 

               1-“Organ Seçimleri hakkında Yönetmeliğin 5.ve 6.maddelerinin son fıkralarında seçme ve seçilme yeterliliklerinden süreye ilişkin olanların gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacağı düzenlenmiş olduğundan seçme ve seçilme yeterlilikleri arasında olan en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı, seçilebilme yeterlilikleri arasında yer alan temsil ve bağlayıcı işlem yapabilme yetkisine en az altı aydır sahip olma şartı ile seçme ve seçilebilme yaşına dair şartların seçim tarihi itibariyle gün hesabi yapılmak suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

 

              2-“Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında yönetmeliğin 7 nci maddesi ile Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 7 maddesi uyarınca oda veya borsa tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanması için meclis kararının meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az altı ay önce alınması gerektiğinden seçim tarihinden önceki altı aylık zaman zarfında yapılan meslek grubu düzenlemeleri ile meslek grubu değişikliklerinin yapılacak

olan seçimlerde dikkate alınmaması, seçim tarihinden altı ay öncesindeki meslek grupları ve bu meslek gruplarındaki kayıtlı üyeler esas alınmak suretiyle seçimlerin yapılması gerekmektedir.

 

                3-“Ticari işletmeden ticaret şirketine veya ticaret şirketinden ticari işletmeye dönüşümlerde ise gerçek kişiden tüzel kişiye veya tüzel kişiden gerçek kişiye dönüşüm söz konusu olduğundan dönüşme sonucunda meydana gelen şirket veya işletmenin yeni üye olarak kabul edilmesi ve bahse konu en az iki yıllık üyelik süresi şartı ile en az altı aydır temsil ile bağlayıcı yapma yetkisini haiz olma şartının hesaplanmasında yeni üyenin kayıt tarihinin esas alınması gerekmektedir.

 

Bu genelge gereği;

 

1-) Seçim tarihinden en az iki sene öncesine kadar kayıt yaptırmayan firmalar bu süre zarfında şahıs firmasından şirkete ve şirketten şahıs firmasına dönüşüm yapan firmalar TOBB tarafından isteye alınmamıştır. .

2-) Ayrıca seçim tarihinden geriye dönük 6 ay süre zarfında meslek grubu değişen firmalar eski gruplarında oy kullanacaklardır.

3-) En az altı ay öncesinden temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olmayan firmalar seçme ve seçilme hakkına haiz bulunmamaktadır.Sadece seçme hakkına haiz bulunmaktadır.

               4- Kesinleşmiş listelerde adları bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilikleri temsile yetkili olan ve Ticaret Sicili Müdürlüğünce Tasdik edilmiş tüzel kişi temsilci belgesini en çok 90 gün önce almış olanlar oy kullanabilirler.

 

               5- Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif kurallarına göre yapılır.

 

              6- Oy pusulalarının hazırlanmasında her hangi bir sınırlama getirilmemiş ancak, oy kullanma sırasında İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Kurulu Mührü bulunmayan zarfların geçersiz sayılacağı,

 

              7- Oy verme için listede isminin kayıtlı olmasından başka Odaca verilmiş tüzel kişiliğe ait belge ile birlikte Resmi Kurumlarca verilmiş nüfus cüzdanı, ehliyet gibi seçmenin kimlik bilgilerini açıklayan belgelerin ibrazı,

  8- Oy kullanma esnasında zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır bu kişiye oy kullandırılmaz, durum tutanakla tespit olunur.

 

 

3- SEÇİM GÜNÜ

 

1- Seçim yeri olarak Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının belirlendiği

 

2- O gün için bina sandık alanı olarak kabul edildiğinden bina içinde gruplaşmaya yol

açacak , oy verme düzenini bozacak her hangi bir faaliyette bulunulmasının sakıncalı olduğunun bilinmesine ,

            3- Seçim Kanunu uyarınca seçim günü sandık alanına kesici, delici, ateşli silahlarla girmek, yazılı pankart, afiş açma, siyasi amaçlı veya yönlendirici gösteri yapmak, seçim işlemlerini aksatacak davranışta bulunmak yasaktır.

                       

 

Okunma Sayısı: 2726
resim